Privacy verklaring

1. Verklaring
In deze verklaring beschrijven wij hoe Eshuis Bouwburo omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op www.eshuisbouwburo.nl

2. Contactgegevens
Eshuis Bouwburo
Merwedeplantsoen 5
3521 ES Utrecht
06 51095797
info@eshuisbouwburo.nl

Directeur: Johan Eshuis

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Eshuis Bouwburo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam - Adresgegevens - E-mailadres.

4. Doelen en grondslagen
Eshuis Bouwburo verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Eshuis Bouwburo, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Bewaartermijnen
Eshuis Bouwburo bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Eshuis Bouwburo te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden.  

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Eshuis Bouwburo deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Eshuis Bouwburo maakt geen gebruik van cookies.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eshuis Bouwburo en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eshuisbouwburo.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

9. Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

10. Beveiliging
Eshuis Bouwburo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van beveiligde opslag en verbindingen.
  1. oodzakelijke cookies. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.